تعداد تصادفات و تلفات انسانی وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت در حمل و نقل جاده‌ای از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تعداد تصادفات و تلفات انسانی وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت در حمل و نقل جاده‌ای گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد تصادفات و تلفات انسانی وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت در حمل و نقل جاده‌ای از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تعداد تصادفات و تلفات انسانی وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت در حمل و نقل جاده‌ای گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.