تاسیسات اقامتی برحسب درجه، تعداد اتاق و تخت از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۰

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تاسیسات اقامتی برحسب درجه، تعداد اتاق و تخت گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تاسیسات اقامتی برحسب درجه، تعداد اتاق و تخت از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۰
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تاسیسات اقامتی برحسب درجه، تعداد اتاق و تخت گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1344
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.