نحوه تصرف مسکن مورد استفاده خانوار روستایی در هریک از دهک‌های هزینه طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل نحوه تصرف مسکن مورد استفاده خانوار روستایی در هریک از دهک‌های هزینه طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از جدول ۲۵-۱ در صفحه ۶۴، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار‌های روستایی سال ۱۳۹۳ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1388
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.