ميانگين ساعت كار واقعی در هفته در شغل اصلی به تفكيک جنس از سال 1394 تا 1398

این مجموعه داده از جدول ۱۲ صفحه ۱۶، گزارش بررسی توزیع شاغلان بر حسب ساعات کاری از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ميانگين ساعت كار واقعی در هفته در شغل اصلی به تفكيک جنس از سال 1394 تا 1398
توضیح

این مجموعه داده از جدول ۱۲ صفحه ۱۶، گزارش بررسی توزیع شاغلان بر حسب ساعات کاری از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.