متوسط روزانه تولید پسماندهای عمرانی و ساختمانی تهران از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط روزانه تولید پسماندهای عمرانی و ساختمانی تهران از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده از سایت رسمی سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1389
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر سازمان مدیریت پسماند تهران
سایت ناشر http://pasmand.tehran.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an HTML table with numbers converted from Farsi to English.