متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری و سهم گروه‌های مختلف درآمد طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴

این داده از جدول شماره ۸ در صفحه ۲۶ نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری و سهم گروه‌های مختلف درآمد طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول شماره ۸ در صفحه ۲۶ نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.