متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفكیک گروه‌های مختلف هزینه در دهک‌های هزینه در سال ۱۳۸۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفكیک گروه‌های مختلف هزینه در دهک‌های هزینه در سال ۱۳۸۴
توضیح

این مجموعه داده از جدول شماره ۳۶ در صفحه ۶۷، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۸۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1384
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.