متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفکیک گروه‌های مختلف هزینه طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴

این داده از جدول شماره ۱ در صفحه ۱۶، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفکیک گروه‌های مختلف هزینه طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول شماره ۱ در صفحه ۱۶، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.