متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروه‌های مختلف هزینه در طبقات درآمد پولی و غیر پولی ناخالص در سال ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار برای گروه‌های مختلف هزینه در طبقات درآمد پولی و غیر پولی ناخالص در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۴۲ در صفحه ۷۳،‌ نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.