متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفکیک گروه‌های مختلف هزینه در استان‌های مختلف در سال ۱۳۸۵

این داده از جدول شماره ۴۹ در صفحات ۸۱ تا ۸۳، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۸۵، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفکیک گروه‌های مختلف هزینه در استان‌های مختلف در سال ۱۳۸۵
توضیح

این داده از جدول شماره ۴۹ در صفحات ۸۱ تا ۸۳، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۸۵، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1385
ناشر بانک مرکزی ایران
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.