متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفکیک گروه های مختلف هزینه در استان های مختلف در سال ۱۳۸۶

این داده از جدول شماره ۴۹ در صفحات ۸۱ تا ۸۳، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۸۶، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به تفکیک گروه های مختلف هزینه در استان های مختلف در سال ۱۳۸۶
توضیح

این داده از جدول شماره ۴۹ در صفحات ۸۱ تا ۸۳، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۸۶، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1386
تاریخ پایان (ایرانی) 1386
ناشر بانک مرکزی ایران
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.