متوسط انواع هزینه‌های خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار روستایی در هر یک از دهک های هزینه ی سالانه از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط انواع هزینه‌های خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار روستایی در هر یک از دهک های هزینه ی سالانه از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1374
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی روستا/ آبادی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.