متوسط دستمزد ساعتی مشاغل منتخب طرح های عمرانی استان تهران: ۱۳۹۷

این داده از جدول ۲۲-۷ در صفحات ۲۸۴ تا ۲۸۶ از گزارش «متوسط دستمزد ساعتی مشاغل منتخب طرح های عمرانی استان تهران: ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط دستمزد ساعتی مشاغل منتخب طرح های عمرانی استان تهران: ۱۳۹۷
توضیح

این داده از جدول ۲۲-۷ در صفحات ۲۸۴ تا ۲۸۶ از گزارش «متوسط دستمزد ساعتی مشاغل منتخب طرح های عمرانی استان تهران: ۱۳۹۷» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.