متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعـه پرداختـی بـرای اجـاره یـک مترمربـع زیربنـای مسـکونی در شـهر تهران از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

این داده از صفحات ۳۲ و ۳۳ جدول ۶، اطلاعات قیمت و اجاره در شهر تهران - زمستان ۱۳۹۴، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعـه پرداختـی بـرای اجـاره یـک مترمربـع زیربنـای مسـکونی در شـهر تهران از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از صفحات ۳۲ و ۳۳ جدول ۶، اطلاعات قیمت و اجاره در شهر تهران - زمستان ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.