متوسط تعداد افراد خانوارها (بعد خانوار) روستایی از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط تعداد افراد خانوارها (بعد خانوار) روستایی از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1363
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی روستا/ آبادی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.