متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب نیمه دوم ۱۳۷۴ تا نیمه اول ۱۳۹۴

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب سالانه گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب نیمه دوم ۱۳۷۴ تا نیمه اول ۱۳۹۴
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل متوسط قیمت مصالح ساختمانی منتخب سالانه گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1374
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.