متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگـی در شـهر تهـران از ۱۳۹۰ تـا ۱۳۹۴

این داده از صفحات ۲۸ و ۲۹ جدول ۴، اطلاعات قیمت و اجاره در شهر تهران - زمستان ۱۳۹۴، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگـی در شـهر تهـران از ۱۳۹۰ تـا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از صفحات ۲۸ و ۲۹ جدول ۴، اطلاعات قیمت و اجاره در شهر تهران - زمستان ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.