متوسط هزينه كل يک خانوار روستایی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۸

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط هزينه كل يک خانوار روستایی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1353
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی روستا/ آبادی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.