برآورد ميانه و ميانگين ساعت كار معمول در هفته در شغل اصلی به تفكيک بخش‌های عمده اقتصادی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸

این مجموعه داده از جدول ۵ صفحه ۱۰، گزارش بررسی توزیع شاغلان بر حسب ساعات کاری از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل برآورد ميانه و ميانگين ساعت كار معمول در هفته در شغل اصلی به تفكيک بخش‌های عمده اقتصادی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸
توضیح

این مجموعه داده از جدول ۵ صفحه ۱۰، گزارش بررسی توزیع شاغلان بر حسب ساعات کاری از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1903
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.