ولادت ثبت شده برحسب جنس متولدين در نقاط روستايی از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۷

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل ولادت ثبت شده برحسب جنس متولدين در نقاط روستايی از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۷
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1344
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده ها از یک فایل EXCEL استخراج شده است.