سینماها و تماشاگران فیلم های سینمایی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸

این داده از جدول ۱۰-۱۹ در صفحه ۷۱۵ از گزارش «سینماها و تماشاگران فیلم های سینمایی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سینماها و تماشاگران فیلم های سینمایی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۱۰-۱۹ در صفحه ۷۱۵ از گزارش «سینماها و تماشاگران فیلم های سینمایی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1380
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.