آموزش های برگزارشده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برحسب گروه های عمده آموزشی، جنس مهارت آموز، بخش و استان:۱۳۹۷

این داده از جدول ۱۴-۸ در صفحات ۳۰۸ تا ۳۱۳ از گزارش «آموزش های برگزارشده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برحسب گروه های عمده آموزشی، جنس مهارت آموز، بخش و استان:۱۳۹۷» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آموزش های برگزارشده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برحسب گروه های عمده آموزشی، جنس مهارت آموز، بخش و استان:۱۳۹۷
توضیح

این داده از جدول ۱۴-۸ در صفحات ۳۰۸ تا ۳۱۳ از گزارش «آموزش های برگزارشده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برحسب گروه های عمده آموزشی، جنس مهارت آموز، بخش و استان:۱۳۹۷» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1397
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.