سرانه کل انتشار اکسید نیتروژن با احتساب LUCF برای ایران از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶

این مجموعه داده از وب سایت "دنیای ما در داده‌ها" گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل سرانه کل انتشار اکسید نیتروژن با احتساب LUCF برای ایران از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶
توضیح

این مجموعه داده از وب سایت "دنیای ما در داده‌ها" گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1369
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر جهان ما در داده‌ها
سایت ناشر https://ourworldindata.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an excel file.