مراکز جامع توانبخشی پزشکی برحسب نوع وابستگی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸

این داده از جدول ۸-۱۸ در صفحه ۶۹۱ از گزارش «مراکز جامع توانبخشی پزشکی برحسب نوع وابستگی» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مراکز جامع توانبخشی پزشکی برحسب نوع وابستگی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۸-۱۸ در صفحه ۶۹۱ از گزارش «مراکز جامع توانبخشی پزشکی برحسب نوع وابستگی» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1380
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.