وضعیت فرد آسیب دیده در پایان سال در معادن در حال بهره برداری کشور برحسب فعالیت: ۱۳۹۶

این داده از جدول ۱۶-۹ در صفحه ۳۳۶ از گزارش «وضعیت فرد آسیب دیده در پایان سال در معادن در حال بهره برداری کشور برحسب فعالیت: ۱۳۹۶» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل وضعیت فرد آسیب دیده در پایان سال در معادن در حال بهره برداری کشور برحسب فعالیت: ۱۳۹۶
توضیح

این داده از جدول ۱۶-۹ در صفحه ۳۳۶ از گزارش «وضعیت فرد آسیب دیده در پایان سال در معادن در حال بهره برداری کشور برحسب فعالیت: ۱۳۹۶» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.