تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری كشور سالانه برحسب استان از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۳

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری كشور برحسب استان سالانه گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری كشور سالانه برحسب استان از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران، فایل تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری كشور برحسب استان سالانه گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1359
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.