تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات، مساحت زیربنا، مساحت زمین و تعداد واحدهای مسكونی پیش‌بینی شده به تفكیک منطقه در شهر تهران - بهار ۱۳۹۵

این داده از صفحات ۱۵ جدول I، اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های كشور - بهار ۱۳۹۵، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات، مساحت زیربنا، مساحت زمین و تعداد واحدهای مسكونی پیش‌بینی شده به تفكیک منطقه در شهر تهران - بهار ۱۳۹۵
توضیح

این داده از صفحات ۱۵ جدول I، اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های كشور - بهار ۱۳۹۵، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.