جمعیت كشور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل جمعیت كشور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است. این جدول شامل جمعیت در سال‌های ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1365
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.