تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار شهرداری شیراز سال ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تعیین سهم اعتبارات جاری و عمرانی از درآمدها و منابع تامین اعتبار شهرداری شیراز سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۲-۴ صفحه ۲۵ تا ۲۹ گزارش بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری شیراز گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر شهرداری شیراز
سایت ناشر http://www.shiraz.ir
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.