نتیجه فراخوان پایکاه داده باز ایران - هزینه آزمایش تشخیص کرونا با ذکر نام شهر، نام بیمارستان و تاریخ انجام تست

در اقدامی جدید پایگاه داده باز ایران در پی آن است که در کنار آمارهای دولتی، آمار غیررسمی از مسائل زندگی روزمره که عمدتا مردم، و نه نهادهای دولتی، با آن سروکار دارند را نیز جمع‌آوری و پس از تجزیه و تحلیل آن‌ها را منتشر کنیم. در اولین این فراخوان، از مردم در صفحات اجتماعی خواستیم تا مجموعه اطلاعات آماری در راستای قیمت،‌ تاریخ و مکان تست کرونا را با ما در میان بگذارند. این آمار برگرفته از اطلاعات جمع شده از مردم ایران در بازه زمانی اسفند ۱۳۹۸ تا آذر ۱۳۹۹ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های غیررسمی
نام فایل نتیجه فراخوان پایکاه داده باز ایران - هزینه آزمایش تشخیص کرونا با ذکر نام شهر، نام بیمارستان و تاریخ انجام تست
توضیح

در اقدامی جدید پایگاه داده باز ایران در پی آن است که در کنار آمارهای دولتی، آمار غیررسمی از مسائل زندگی روزمره که عمدتا مردم، و نه نهادهای دولتی، با آن سروکار دارند را نیز جمع‌آوری و پس از تجزیه و تحلیل آن‌ها را منتشر کنیم. در اولین این فراخوان، از مردم در صفحات اجتماعی خواستیم تا مجموعه اطلاعات آماری در راستای قیمت،‌ تاریخ و مکان تست کرونا را با ما در میان بگذارند. این آمار برگرفته از اطلاعات جمع شده از مردم ایران در بازه زمانی اسفند ۱۳۹۸ تا آذر ۱۳۹۹ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر پایگاه داده باز ایران
سایت ناشر https://www.iranopendata.org
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from and Excel file.