فوت جاری ثبت شده در سال ۱۳۹۲ بر حسب علت فوت و به تفکیک استانی

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل فوت جاری ثبت شده در سال ۱۳۹۲ بر حسب علت فوت و به تفکیک استانی
توضیح

این مجموعه داده از جدول شماره ۱۰ در صفحه ۲۷۰ و ۲۷۱ از سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۹۲ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.