مشخصات موزه های دارای بیشترین بازدیدکننده در سال ۱۳۹۸

این داده از جدول ۲۱-۱۹ در صفحه ۷۲۶ از گزارش «مشخصات موزه های دارای بیشترین بازدیدکننده: ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل مشخصات موزه های دارای بیشترین بازدیدکننده در سال ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۲۱-۱۹ در صفحه ۷۲۶ از گزارش «مشخصات موزه های دارای بیشترین بازدیدکننده: ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.