توزیع شاغلان ۱۰ساله و بیش‌تر کشور برحسب بخش‌های عمومی و خصوصی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵

این داده از جدول شماره ۲۵-۱ از نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل توزیع شاغلان ۱۰ساله و بیش‌تر کشور برحسب بخش‌های عمومی و خصوصی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵
توضیح

این داده از جدول شماره ۲۵-۱ از نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1365
تاریخ پایان (ایرانی) 1385
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.