توزیع جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیش‌تر بر حسب شاغل و بیکار در نقاط شهری و روستایی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل توزیع جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیش‌تر بر حسب شاغل و بیکار در نقاط شهری و روستایی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵
توضیح

این داده از جدول شماره ۲۳-۱ از نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1365
تاریخ پایان (ایرانی) 1385
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.