پزشكان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشكی برحسب رشته و نوع تخصص بر حسب استان در سال ۱۳۹۶

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل پزشكان شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشكی برحسب رشته و نوع تخصص بر حسب استان در سال ۱۳۹۶
توضیح

این داده برگرفته از جدول ۲-۱۸ در صفحه ۶۸۲ سالنامه آماری کشور در سال ۱۳۹۶ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.