توزیع نسبی برآورد جمعیت شاغل ۶۴-۱۵ ساله برحسب گروه‌های سنی به تفكیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

این داده از جدول شماره ۱۰ در صفحه ۳۸ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۳ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل توزیع نسبی برآورد جمعیت شاغل ۶۴-۱۵ ساله برحسب گروه‌های سنی به تفكیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول شماره ۱۰ در صفحه ۳۸ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۳ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.