سهم اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بخش‌های عمده‌ فعالیت اقتصادی بر حسب استان به تفكیک فصل در سال ۱۳۹۴

این داده از جدول ۳۱ در صفحات ۵۵ و ۵۶،‌ نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سهم اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بخش‌های عمده‌ فعالیت اقتصادی بر حسب استان به تفكیک فصل در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول ۳۱ در صفحات ۵۵ و ۵۶،‌ نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.