نسبت تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت به كل دانشجویان طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل نسبت تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت به كل دانشجویان طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳
توضیح

این داده از سایت رسمی مرکز آمار ایران گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1384
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.