محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی كشور به قیمت‌های جاری از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵

این داده از جدول شماره ۱، زبانه جدول‌ها و سری‌های زمانی، گروه حساب‌های ملی فصلی، فایل ۱۳۸۵ تا نیمه ۱۳۹۵ در سایت رسمی مرکز آمار ایران، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی كشور به قیمت‌های جاری از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول شماره ۱، زبانه جدول‌ها و سری‌های زمانی، گروه حساب‌های ملی فصلی، فایل ۱۳۸۵ تا نیمه ۱۳۹۵ در سایت رسمی مرکز آمار ایران، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.