شكاف جنسيتی نسبی و شكاف جنسيتی مطلق ميانگين و ميانه ساعت كار معمول در هفته در شغل اصلی به تفكيک بخش‌های عمده اقتصادی در كل كشور در سال ۱۳۹۸

این مجموعه داده از جدول ۹ صفحه ۱۴، گزارش بررسی توزیع شاغلان بر حسب ساعات کاری از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شكاف جنسيتی نسبی و شكاف جنسيتی مطلق ميانگين و ميانه ساعت كار معمول در هفته در شغل اصلی به تفكيک بخش‌های عمده اقتصادی در كل كشور در سال ۱۳۹۸
توضیح

این مجموعه داده از جدول ۹ صفحه ۱۴، گزارش بررسی توزیع شاغلان بر حسب ساعات کاری از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1903
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table manually by copy and pasting each cell.