تعداد درمانگاه های عمومی و تخصصی برحسب نوع وابستگی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸

این داده از جدول ۱۱-۱۸ در صفحات ۶۹۴ تا ۶۹۵ از گزارش «تعداد درمانگاه های عمومی و تخصصی برحسب نوع وابستگی» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد درمانگاه های عمومی و تخصصی برحسب نوع وابستگی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۱۱-۱۸ در صفحات ۶۹۴ تا ۶۹۵ از گزارش «تعداد درمانگاه های عمومی و تخصصی برحسب نوع وابستگی» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1380
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.