تعداد دانش آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور برحسب گروه تحصیلی، دوره مقطع تحصیلی و جنس: سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵

این داده از جدول ۹-۸ در صفحه ۳۰۲ از گزارش « تعداد دانش آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور برحسب گروه تحصیلی، دوره مقطع تحصیلی و جنس: سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد دانش آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور برحسب گروه تحصیلی، دوره مقطع تحصیلی و جنس: سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۹-۸ در صفحه ۳۰۲ از گزارش « تعداد دانش آموختگان مؤسسات آموزش عالی کشور برحسب گروه تحصیلی، دوره مقطع تحصیلی و جنس: سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1396
ناشر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سایت ناشر https://www.mcls.gov.ir/en/home
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.