خانوار و جمعیت شهرستان‌های استان تهران بر حسب ساکن و غیرساکن در سال ۱۳۹۰

این داده از جدول ۲-۶ صفحه ۲۳ از سالنامه آماری استان تهران ۱۳۹۳ تهیه شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل خانوار و جمعیت شهرستان‌های استان تهران بر حسب ساکن و غیرساکن در سال ۱۳۹۰
توضیح

این داده از جدول ۲-۶ صفحه ۲۳ از سالنامه آماری استان تهران ۱۳۹۳ تهیه شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.