خانوارهای معمولی ساكن و گروهی در واحد مسكونی معمولی بر حسب نحوه‌ تصرف محل سکونت به تفکیک استان در سال ۱۳۹۵

این داده برگرفته از داده‌های سرشماری ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران،‌جدول ۶ خانوار است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل خانوارهای معمولی ساكن و گروهی در واحد مسكونی معمولی بر حسب نحوه‌ تصرف محل سکونت به تفکیک استان در سال ۱۳۹۵
توضیح

این داده برگرفته از داده‌های سرشماری ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران،‌جدول ۶ خانوار است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from and Excel file.