خانوارهای کشور برحسب وضعیت دسترسی به تلویزیون در محل سکونت به تفکیک نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل خانوارهای کشور برحسب وضعیت دسترسی به تلویزیون در محل سکونت به تفکیک نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از صفحه ۱۶ جدول ۲، نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.