توزيع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا - واحد مسکونی - ۱۳۹۵

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «توزيع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا - واحد مسکونی - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل توزيع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا - واحد مسکونی - ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «توزيع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا - واحد مسکونی - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from website