عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران - ۱۳۹۵

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران - ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from website