شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهکهای هزینه ای در بهمن ماه ۱۴۰۰

این داده از جدول ۳ در صفحه ۱ از گزارش «شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهکهای هزینه ای در بهمن ماه ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهکهای هزینه ای در بهمن ماه ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۳ در صفحه ۱ از گزارش «شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تورم سالانه خانوارهای کل کشور بر حسب دهکهای هزینه ای در بهمن ماه ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from website