تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای - درصد - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۱- ۴ در صفحه ۵ از گزارش «تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای - درصد - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای - درصد - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۱- ۴ در صفحه ۵ از گزارش «تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات مصرفی خانوارهای کشور به تفکیک دهک های هزینه ای - درصد - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from website