آمار پارکینگ های عمومی شهر اهواز به تفکیک مناطق هشتگانه شهرداری - ۱۳۸۹

این داده از جدول ۱۷-۱۶ در صفحه ۳۰۳ از گزارش «آمار پارکینگ های عمومی شهر اهواز به تفکیک مناطق هشتگانه شهرداری - ۱۳۸۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار پارکینگ های عمومی شهر اهواز به تفکیک مناطق هشتگانه شهرداری - ۱۳۸۹
توضیح

این داده از جدول ۱۷-۱۶ در صفحه ۳۰۳ از گزارش «آمار پارکینگ های عمومی شهر اهواز به تفکیک مناطق هشتگانه شهرداری - ۱۳۸۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1389
تاریخ پایان (ایرانی) 1389
ناشر معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه ای انسانی شهرداری اهواز
سایت ناشر https://planning.ahvaz.ir/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1
دامنه جغرافیایی شهر
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from website